Polityka Prywatności od 25.05.2018


I. Warunki ogólne


1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym www.logona.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest K&A NATUR-KOSMETIK Krystyna Małgorzata Burkowska z siedzibą w Szczecinie (70-402), ul. Kaszubska 26 posiadająca numer NIP: 8521054681, REGON: 810509722, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.

4. W celu korzystania z Serwisu użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

5. Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

6. Polityka prywatności www.logona.pl jest zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

7. Sklep Internetowy www.logona.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Twojej prywatności i ochrony informacji osobowych udzielonych podczas korzystania z witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu, oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania z zachowaniem przepisów polskiego prawa.

8. Przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu realizacji złożonych przez Ciebie zamówień, w tym do kontaktu mailowego lub ewentualnie telefonicznego, identyfikacji płatności, dostarczenia przesyłki za pośrednictwem wybranej przez Ciebie firmy kurierskiej. Zakres przetwarzanych danych jest niezbędny do realizacji tych zamówień i obejmuje:

1) nazwisko i imię,
2) adres dostawy,
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres dostawy,
4) adres poczty elektronicznej,
5) numer telefonu.
w przypadku firmy, dodatkowo nazwę firmy i nr NIP.
Podanie tych danych jest dobrowolne, nie musisz ich przekazywać Sklepowi Internetowemu, ale wówczas realizacja Twoich zamówień nie będzie możliwa.

9. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zakres przetwarzanych danych obejmuje imię oraz adres poczty elektronicznej. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, jednakże pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz administratora.

10. Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze Sklepu Internetowego (przy czym mogą zostać usunięte po trzech latach od ostatniej aktywności Klienta w ramach Sklepu Internetowego), w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, a jeśli związane są z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu).
Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.
W każdym przypadku:
a) Dane Osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania;
b) Dane Osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres.
W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.


II. Cel zbierania danych


Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu, rejestracji i założenia Konta, korespondencji z klientami i potencjalnymi klientami, a także w celu realizacji zamówień składanych poprzez sklep online.


III. Prawo dostępu


1. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania danych jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
2. Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do bycia anonimowym, prawo do sprzeciwu, prawo do bycia informowanym.
3. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.


IV. Dostęp do danych osób trzecich


1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
2. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
3. Dane użytkowników, (w zakresie: imię i nazwisko, adres dostawy, telefon kontaktowy) mogą być udostępniane Firmie kurierskiej lub Poczcie polskiej wyłącznie w celu dostarczenia zamówionego towaru.


V. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych


Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.


VI. Mechanizm cookies


Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
Jak zarządzać plikami cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych:
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

VII. Wyłączenie odpowiedzialności


1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.


VIII. Kontakt z Administratorem danych


Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym mowa w pkt. I lub info@logona.pl.


IX. Zmiany Polityki Prywatności


1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na Platformie O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Platformy.
2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.
Data: 25.05.2018 r.