Korzystanie z serwisu w sklepie www.logona.pl

Sklep internetowy, działający pod adresem www.logona.pl, prowadzony jest przez firmę
K&A NATUR-KOSMETIK Krystyna Burkowska,
ul. Kaszubska 26, 70-402 SZCZECIN.

NIP: 852 105 46 81, REGON: 810509722

Regulamin Sklepu Internetowego od 25.05.2018
http://logona.pl/

I. Definicje.

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym znajdującym się pod adresem elektronicznym http://logona.pl/.
2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

a. Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.);
b. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. z 2013 poz. 1422);
c. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827);
d. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).

3. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następującą definicje:

a. Cena – oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
b. Cennik – zestaw Kosztów dostawy dostępny na stronach Sklepu.
c. Dane osobowe – zestaw danych Zamawiającego o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.
d. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym http://logona.pl/sklep-online/ prowadzony i stanowiący własność Sprzedawcy.
e. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów na stronie Sklepu niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
f. Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę, za pomocą którego Zamawiający dokonuje Zamówień.
g. Koszty dostawy – opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego określone przy zamówieniu.
h. Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny Towaru oraz Kosztów dostawy.
i. Realizacja Zamówienia – czynności podejmowane przez Sprzedawcę w celu dostarczenia zamówionych Towarów na adres wskazany przez Zamawiającego.
j. Regulamin – niniejszy Regulamin.
k. SprzedawcaK&A NATUR-KOSMETIK Krystyna Małgorzata Burkowska z siedzibą w Szczecinie (70-402), ul. Kaszubska 26 posiadająca numer NIP: 8521054681, REGON: 810509722, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej będąca właścicielem Sklepu Internetowego i dokonująca za pośrednictwem strony internetowej Sklepu sprzedaży bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
l. Strony – Sprzedawca i Zamawiający.
m. Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę.
n. Umowa – umowa sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
o. Zamawiający – osoba fizyczna (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
p. Zamówienie – czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu Koszyka, podczas której Zamawiający wyraża wolę kupna wybranych Towarów zgodnie z ich opisem, Ceną oraz podczas której dokonuje wyboru formy dostawy oraz Płatności.


II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Towarów w Sklepie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Zawartość stron Sklepu jest prawnie chroniona.
3. W celu korzystania ze stron sklepu internetowego Zamawiający powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet, a także powinien dokonać bezpłatnej rejestracji.
4. Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu – przycisk „załóż konto”.
5. Formularz rejestracyjny zawiera pola oznaczone znakiem „*”, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla dokonania Rejestracji i realizacji zamówień.
6. W formularzu rejestracyjnym Zamawiający podaje w szczególności:

a) login,
b) hasło,
c) adres e-mail,
d) telefon kontaktowy,
e) adres do dostaw.

7. Zamawiający zobowiązani są do podania prawdziwych Danych osobowych i ponoszą z tego tytułu pełną odpowiedzialność prawną.
8. Poprzez akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności Zamawiający zobowiązują się do korzystania z Serwisu sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz treścią postanowień niniejszego Regulaminu.
9. Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Zamawiający otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej wiadomość z loginem oraz hasłem, co oznacza, że Konto zostało utworzone.
10. Dokonywanie zakupów w sklepie możliwe jest tylko dla posiadaczy Kont, którzy dokonali poprawnej rejestracji.
11. Zamawiający dokonują logowania do swojego Konta przy użyciu loginu oraz hasła.
12. Hasło ma charakter poufny, zabrania się udostępniania hasła osobom trzecim.
13. Odzyskiwanie hasła następuje na podstawie aktualnie przypisanego do Konta adresu e-mail.
14. Do jednego adresu e-mail może być przypisane tylko jedno Konto.
15. Zamawiający może w każdym czasie dokonać samodzielnie usunięcia konta.
16. Usunięcie Konta wiąże się z bezpowrotną utratą jego danych osobowych zamieszczonych w Serwisie.
17. Zamawiający powinien w szczególności powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Sklepu internetowego.
18. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że kontakt ze Sprzedawcą dotyczący realizacji zamówień oraz świadczenia Usług odbywa się:

1) drogą mailową na adres: info@logona.pl,
2) drogą telefoniczną, od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00 pod numerem: 91 488 98 23,
3) fax 91 489 59 14,
4) listownie – K&A NATUR-KOSMETIK Krystyna Małgorzata Burkowska,
adres: Szczecin (70-402), ul. Kaszubska 26.

III. Zawarcie Umowy.

1. Sprzedawca realizuje Zamówienia wyłącznie na terytorium Polski.
2. Zamawiający składa Zamówienie korzystając z Koszyka.
3. Wszystkie Ceny Towarów oferowanych w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
4. Cena Towaru nie zawiera Kosztów dostawy. Koszty dostawy zostaną dodane do wartości zamówionych Towarów, Zamawiający ma wówczas możliwość zdecydowania o dostawie.
5. Dostawa przy przedpłacie na konto:

a) Odbiór osobisty 0 zł
b) Przesyłka kurierska UPS 20 zł
c) Paczka priorytetowa: 11 zł
6. Dostawa w formie tzw. płatności przy odbiorze:
a) Odbiór osobisty 0 zł,
b) Przesyłka kurierska 24 zł,
c) Paczka priorytetowa: 14 zł

7. W celu złożenia Zamówienia Zamawiający powinien dokonać wyboru Towarów, jego ilości oraz podać swoje Dane osobowe niezbędne do realizacji Zamówienia.
8. Poprzez kliknięcie w ikonę „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Zamawiający wyraża wolę zakupu Towarów znajdujących się w Koszyku zgodnie z ich opisem oraz Ceną, a także kosztami dostawy.
9. Z chwilą złożenia Zamówienia Cena podana przy każdym Towarze oraz Koszt dostawy jest wiążący dla obu Stron.
10. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. Z chwilą otrzymania potwierdzenia Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Zamawiającym, a Sprzedawcą, do której, w przypadku gdy Zamawiającym jest Konsument, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
11. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości danego Towaru, Sprzedawca poinformuje, że Zamówienie nie może zostać zrealizowane. W przypadku dokonania Płatności przed dostarczeniem Zamówienia Sprzedawca zwraca Zamawiającemu uiszczoną przez niego kwotę.
12. Sprzedawca potwierdza nadanie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Zamawiającego.
13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Cen Towarów, Kosztów dostawy, wprowadzania nowych i usuwania niedostępnych Towarów, przeprowadzania akcji promocyjnych. Zmiana nie może naruszać jakichkolwiek praw Zamawiającego, w szczególności określonych w ust. 7.

IV. Płatności.

1. Zamawiający może dokonać Płatności przed dostarczeniem Zamówienia na zasadzie przedpłaty lub przy odbiorze Zamówienia (tzw. płatność przy odbiorze), szybkim przelewem internetowym (Przelewy 24) lub kartą płatniczą.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

2. Przed dostarczeniem Zamówienia, Zamawiający może dokonać Płatności poprzez przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Bank Pekao SA: 57 1240 3927 1111 0010 2618 7371.
K&A NATUR-KOSMETIK Krystyna Małgorzata Burkowska,
adres: Szczecin (70-402), ul. Kaszubska 26.

3. Sprzedawca potwierdza otrzymanie Płatności, o której mowa w ust. 2, na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej. Płatność uważa się za dokonaną z chwilą zaksięgowania należnej kwoty na rachunku Sprzedawcy.
4. Towar wysyłany jest do Zamawiającego na adres wskazany przez Zamawiającego w Formularzu, niezwłocznie po zaksięgowaniu Płatności na rachunku Sprzedawcy.
5. Przy odbiorze Zamówienia, Zamawiający dokonuje Płatności bezpośrednio u dostarczającego Zamówienie.

V. Realizacja Zamówienia i dostawa Towarów.

1. Zamawiający może składać Zamówienia w każdy dzień tygodnia, przy czym Sprzedawca nie Realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy oraz w dni, w których Sklep jest nieczynny.
2. Sprzedawca realizuje dostawę Towaru za pośrednictwem:

a) firmy kurierskiej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na podany w zamówieniu adres dostawy,
b) Poczty polskiej.

3. Zamówienia mogą być odbierane osobiście w godzinach pracy, w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy w Szczecinie, ul. Kaszubska 26.
4. Koszt przesyłki zamawianych towarów prezentowany jest Zamawiającemu w tzw. „koszyku”, przed potwierdzeniem składanego zamówienia.
5. Towar dostarczany jest Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający podał dane niezbędne do jej wystawienia.
6. Zamówienia, które mają być dostarczone przesyłką kurierską za pobraniem, tzw. płatność przy odbiorze wysyłane są w dniu złożenia zamówienia, o ile ono nastąpi do godz. 13:00.
7. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami pochodzą od Sprzedawcy, producentów lub dystrybutorów oferowanych Towarów.
8. Nazwy handlowe, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach internetowych Sklepu podlegają ochronie prawnej. Zamawiający jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa własności intelektualnej uprawnionych.
9. Zamówienia złożone w piątek na towary wysyłane przesyłkami kurierskimi dostarczane są w poniedziałek.
10. Po złożeniu Zamówienia Zamawiający otrzymuje od Sprzedawcy na podany przez siebie adres poczty elektronicznej e-mail wiadomość zawierającą:

a) niniejszy Regulamin,
b) przewidywany termin realizacji zamówienia,
c) wzór odstąpienia od Umowy – załącznik nr 1 do Regulaminu,
d) dokument zawierający informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

VI. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość.

1. Zamawiającemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.
2. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zawierać aktualne dane Zamawiającego oraz jego numer rachunku bankowego, na które Sprzedawca zwróci zapłaconą Cenę za Towar. Do pisma Zamawiający powinien dołączyć dowód sprzedaży (np. paragon fiskalny). Brak dołączenia dowodu sprzedaży nie wyłącza uprawnienia, o którym mowa w ust. 1.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust.2 powyżej można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Ponadto Sprzedawca po złożeniu zamówienia przesyła wzór odstąpienia od umowy Zamawiającemu wraz z innymi informacjami, do których przekazania zobowiązują go przepisy prawa.
4. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
5. Towar należy odesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Zamawiającemu zwrot Towaru.
6. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zwrot Towaru możliwy jest wyłącznie w stanie nienaruszonym w oryginalnym opakowaniu oraz w oryginalnym opakowaniu foliowym, jeżeli produkt taki posiadał. Ze względów higienicznych zwrotowi nie podlegają kosmetyki osobiste takie jak: pomadki, tusze do rzęs, cienie do powiek, korektory, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci oraz wszystkie pozostałe jeżeli posiadają cechy produktu używanego.
7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z uwzględnieniem ust. 8 poniżej.
8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (Sprzedawca zwraca koszt wyłącznie najtańszej formy dostawy towarów, który oferuje).
9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w ust. 7 powyżej, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VII. Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego, jeżeli Towar w chwili jego wydania jest niezgodny z Umową zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową Zamawiający powinien zgłosić reklamację Sprzedawcy.
3. Reklamacja powinna:

a. zostać złożona na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną, na adres e-mail Sprzedawcy: info@logona.pl,
b. zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Zamawiającego, a w przypadku Zamawiających – Konsumentów powinna wskazywać wolę Zamawiającego czy żąda nieodpłatnej naprawy czy wymiany na nowy Towar;
c. zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Zamawiającego, w tym numer rachunku bankowego, w przypadku o którym mowa w ust. 7.Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozpatrywania reklamacji może ulec przedłużeniu, o czym Sprzedawca niezwłocznie informuje Zamawiającego wskazując przyczynę opóźnienia oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji. Informację, o której mowa powyżej, Sprzedawca przesyła na adres e-mail Zamawiającego podany w Formularzu.

4. Postanowienia ust. 3-5 mają odpowiednie zastosowanie do Zamawiających niebędących Konsumentami.
5. Wszelkie należności wynikające z obniżenia Ceny lub w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwróci Zamawiającemu na podane w reklamacji konto bankowe.
6. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Zamawiającemu będącemu Konsumentem. Termin biegnie na nowo w razie wymiany Towaru.

VIII. Ochrona danych osobowych.

1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).
2. Podane dobrowolnie dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji Zamówienia lub zapewnienia kontaktu z Zamawiającym, chyba że Zamawiający wyrazi odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w innych celach określonych wyrażoną zgodą.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu i prawo poprawiania jego danych osobowych przechowywanych w siedzibie Sprzedawcy.
4. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

IX. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie określona według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).
4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie http://logona.pl/sklep-online/ umożliwiającej jego pobieranie, utrwalanie oraz drukowanie, a także dostarczany jest drogą e-mail po dokonaniu zamówienia przez Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
3. Zamawiający ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych ze Sprzedawcą Umów.
4. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Zamawiający niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
5. Formularze wniosków, o których mowa w ust. 4 powyżej dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
6. Zamawiający będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentow.org.pl.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej i obsługi Zamawiających, poprawy ochrony prywatności Zamawiających i zapobieganiu nadużyciom. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzone zmiany nie mają wpływu na wykonanie Umów zawartych przed ich wejściem w życie, chyba że wprowadzone zmiany będą bardziej korzystne dla Konsumenta.

Załączniki:
1. Wzór odstąpienia od umowy
2. Pouczenie o odstąpieniu od umowy


Załącznik nr 1 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.


________________________
(miejscowość, data)
________________________
(imię i nazwisko konsumenta)

________________________
________________________
(adres zamieszkania)
K&A NATUR-KOSMETIK Krystyna Małgorzata Burkowska
70-402 Szczecin
ul. Kaszubska 26
Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) odstępuję od umowy _________________ nr zamówienia____________________zawartej dnia___________________________ r.

Zwrot kwoty proszę na konto nr: _______________________________________________________________________.


_________________________
podpis Konsumenta*
*tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej

Załącznik nr 2 - Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Szanowi Państwo,

Przysługuje Państwu prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, zobowiązani są Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres Sprzedawcy: K&A Natur-Kosmetik, 70-402 Szczecin, ul. Kaszubska 26 lub pocztą elektroniczną na adres: info@logona.pl.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od zawartej umowy zwracamy Państwu niezwłocznie wszystkie otrzymane od Państwa płatności, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Niezwłocznie potwierdzamy otrzymanie oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie i w tym celu udostępniliście w formularzu odstąpienia od umowy swój numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot płatności. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (Sprzedawca zwraca koszt wyłącznie najtańszej formy dostawy towarów, który oferuje). Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument.
Informujemy także, iż zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.